050-4165553
03-6188868
 


קורס שחיטת עופות ובהמות

דפי מידע למשתתפי לימוד " שחיטת עופות ובהמות למהדרין "מטרת הלימודים :

להביא את המשתתף לידיעת שחיטת עופות ובהמות למהדרין , העמדת סכין , בדיקת טריפות מצויות .

הלימודים בהכוונת ובעידוד :

  • ראש בד " ץ יורה דעה שע " י הגאון רבי שלמה מחפוד שליט " א

  • בד " ץ ובית הוראה " יורה יורה " שע " י הגאב " ד הגר " מ חרז שליט " א

החלק העיוני :

א . לשחיטת עופות ובהמות : שו " ע יורה דעה סימנים א ', י " ז - כ " ח , ( ונושאי כליו ), ספר שמלה חדשה , וסיכומים בכתב .

ב . לשחיטת בהמות : בנוסף ללימודים הנ " ל שו " ע יורה דעה הלכות טריפות סימנים ל " ה - ל " ט ( ריאה ), וספר שמלה חדשה .

החלק המעשי :

  1. לשחיטת עופות : העמדת סכין , הרגשת פגימות , ביקור בבתי מטבחיים , שחיטת ג ' עופות במשחטה .

  2. לשחיטת בהמות :

העמדת סכין , והרגשת פגימות , ביקור בבתי מטבחיים , ושחיטת ג ' בהמות במשחטה .

קהל היעד : מועמדים מתאימים בעלי רקע תורני , מעל גיל 18.

תעודות הבד " ץ :

בסיום הקורס יתקיים מבחן הלכתי המקיף את ההלכות הנלמדות , למסיימים בהצלחה תוענק :

  • תעודה מטעם בד " ץ בית הוראה " יורה יורה " שע " י הגאב " ד הגר " מ חרז שליט " א

  • תעודה מטעם מרכז שחם עם חתימות גדולי הרבנים בארץ .

  • תעודה מטעם הרבנות הראשית לישראל , לאחר המבחן ברבנות הראשית .

* התעודות מחולקות לב ' חלקים , א . שחיטת עופות ב . שחיטת בהמות . התעודות ניתנות רק לאחר בחינת החלק העיוני והמעשי דהיינו : העמדת סכין , ושחיטה בפועל של ג ' עופות או בהמות בבתי המטבחיים , כדת וכדין .

* בסמכות בית ההוראה להחליט למי להעניק תעודה ע " פ שיקולים רוחניים של בית ההוראה .

עלות הלימודים :

שלב א ' - שחיטת עופות

שלב ב ' - שחיטת בהמות

הבהרה ! התשלום אינו כולל את הכלים הנצרכים לשחיטה , כגון : סכינים , אבנים , עופות או בהמות לשחיטה מעשית . ניתן לרכוש את הכלים הנדרשים במחיר מוזל במרוכז .

שעות וזמני הקורס : 72 ש " ל

מסלול רגיל :

הלימודים יתקיימו פעם בשבוע , כל מפגש 4 שיעורים . ( אקדמאיים )

משך הלימודים : 6 חודשים בין השעות 19:00-22:00 בערב ( ע " מ להתאים לזמני אברכי הכוללים )
טופס רישום ללימודים בפיקוח ואישור בית הוראה " שערי הוראה " שע " י הגאון הרב שמואל אליעזר שטרן שליט " א וביד " צ " יורה דעה " שע " י הגאון הרב שלמה מחפוד שליט " א ומרכז ש . ח . ם


שם פרטי : _____________

משפחה : ______________

כתובת : ______________

טלפון : _______________

פלאפון : ______________

ת . ז : ___________


בקשה להצטרפות ללימודי ______________

אני החתום מטה :

______________ מבקש להצטרף ללימודים הנ " ל , קראתי את דפי ההדרכה והנני מאשר כי מוסכם עלי כל התנאים , הן הלימודיים והן הממוניים .

כמו כן קראתי את הצהרת וכללי המכון , והדבר נעשה בידיעתי ובאישורי ._______________ _______________

חתימה המכון חתימת הלומד


מספר ת . ז

_______________טואול הקמת אתרי אינטרנט